Longida ibarraren armarria – Escudo del valle de Longida

Longida ibarraren gaur eguneko armarria aurkezten dizuet:

Os presento el actual escudo de Longida:

Haran honen armarriaren itxura edo estanpa, askok ezezagutzat dute. Are gehiago, udal-entseina ospetsu batekin bizi denean eta honen jatorria, gure antzinako erresumako pasarte historiko baten irudikatzailea bihurtu denean. Aurkeztutako zalantza eta beste gorabehera batzuk konpontzeko, lantxo hau argitaratzeko pausua eman dut. Lau kapitulutan banatuta eta ondorio batekin itxia.

1.- NAFAR UDALERRIEN HISTORIA HERALDIKOA

Kronologikoki, Nafarroako udal heraldika, hiru arotan zatitzen da:

 1. 1512a baino lehen: soilik bost udal arma emakida eskaini ziren: Agoitzeko armarria hemen sartuko litzateke.
 2. 1512 eta 1841. urte tartean: 1572. urtean Nafarroa Erresumako Armeria Liburua idatzi zen. Honen barne, erresumako noblezia, herri eta hiribilduen armarriak agertzen dira. Guztira 783 izanda.
 3. 1841. urtetik aurrera: lantzen ari garen ibarraren taldea dugu.

1839an, liberalen garaipenaren ondoren (Lehen Karlistaldia), estatu liberal bat ezarri zen.1841eko Abuztuaren 16an, Nafarroako Lege Hitzartua sinatuta zen. Bertan, Nafarroa bere erresuma itxura galdu eta bestelako probintzia arrunt batean bihurtu zen, salbuespen bakarrarekin: berezko sistema ekonomiko-administratiboa (Foruak).

Une honetan, udalerri asko sortu ziren eta beren blasoiak modu autonomoan eskuratu zituzten. Guzti hau, estatuko eta probintziako presiorik jasan gabe.

1928ko Otsailaren 3an, Foru Aldundiak, Nafarroako toki administraziorako araudia onetsi zuen.119. artíkuluak ezartzen du: “Los Ayuntamientos y Concejos estarán obligados a utilizar como sello oficial el que su historia y tradición les corresponda. La Diputación practicará una revisión de los sellos municipales y concejiles que se usen en la actualidad y, una vez comprobada su autenticidad, los declarará oficiales y obligatorios, quedando registrados en el Archivo provincia.”

Adostasun honek, Nafarroako udalerrien erregistro heraldikoaren sorrera ahalbidetuko zuen, baina ez zen bete.

2.- ARGITALPENAK

– Geografía General del País Vasco-Navarro (1923)

Julio Altadillen lanan, udal bakoitzeko informazioarekin batera, hauen armarria agertzen da. Longidaren kasuan, honako marrazkia topatzen dugu:

Muchos son aquellos que desconocen el aspecto o estampa del escudo de este valle. Más aun, cuando convive con una renombrada insignia municipal, cuyo origen plasma un hecho histórico de nuestro antiguo reino. Para solucionar la duda presentada y otras vicisitudes, me he propuesto publicar este breve artículo, dividiéndolo en cuatro capítulos y una conclusión.

1.- HISTORIA HERÁLDICA MUNICIPAL DE NAVARRA

Cronológicamente, la heráldica municipal de Navarra se divide en tres etapas:

 1. Antes de 1512: solo existen cinco concesiones de armas a municipios. Aquí entraría Agoitz.
 2. Entre 1512 y 1841: en 1572 se confecciona el Libro de la Armería del Reino de Navarra que incluye 783 blasones, correspondientes a la nobleza del reino y entre los que se incluyen algunos de valles y villas.
 3. Desde 1841: donde entra nuestro valle en cuestión.

Tras la victoria de los liberales en 1839 (1º Guerra Carlista), se implanta un estado liberal. El 16 de agosto de 1841, se firma la llamada Ley Paccionada, en la cual Navarra deja de ser un reino para convertirse en una provincia más, con la única excepción de poseer un sistema económico-administrativo propio.

En ese instante, se instituyen muchos municipios, los cuales fueron adquiriendo sus propios blasones de forma autónoma, ante la carente presión administrativa estatal y provincial.

El 3 de febrero de 1928 la Diputación aprobó un Reglamento para la Administración Local de Navarra. Su artículo 119 establecía: “Los Ayuntamientos y Concejos estarán obligados a utilizar como sello oficial el que su historia y tradición les corresponda. La Diputación practicará una revisión de los sellos municipales y concejiles que se usen en la actualidad y, una vez comprobada su autenticidad, los declarará oficiales y obligatorios, quedando registrados en el Archivo provincia.”

Este arreglo hubiera permitido crear un registro heráldico de los municipios de Navarra, pero no fue cumplida.

2.- PUBLICACIONES:

– Geografía General del País Vasco-Navarro (1923)

En la obra de Julio Altadill, junto a la información de cada municipio, preside su correspondiente sello. En el valle que nos atañe, aparece el siguiente dibujo:

Ikurraren erdian marraztutako irudia ez bereiteaz gain, udalerriak hiribildu titulua eta “Lánguida” izena ditu. Egiturarekiko, jatorrizko armarriarekin antza du, baina aurreko hautematekin, zigilurik ez dut aurkitu.

– Navarra Temas de Cultura Popular: (1977)

Bilduma ezagun honen 288. zenbakian: Jesús Lorenzo Otazu Ripak “Heráldica municipal de la Merindad de Sangüesa (II)” idatzi zuen. Honek, Aldundiaren beirateen formatua imitatzen zuten txantiloi heraldikoak egin zituen. Udal ezkutuei dagokionez, hauen barne marrazkia eta rotuluaren izena baino ez zituen aldatu. Adibidez:

Aparte de no discernir bien la figura dibujada en el centro del emblema, el municipio consta con el título de villa y el nombre de: “Lánguida”. Estructuralmente es parecido al cuño primigenio de Longida, pero las apreciaciones sobredichas, no se advierten en ningún emblema encontrado.

– Navarra Temas de Cultura Popular: (1977)

En la publicación número 288 de estos conocidos librillos, el titulado: “Heráldica municipal de la Merindad de Sangüesa (II)” de Jesús Lorenzo Otazu Ripa, realizó unas plantillas heráldicas que imitaban el formato de las vidrieras de Diputación. En lo que respecta a los escudos de las entidades locales, solamente cambió el campo de armas respectivo y el rótulo del nombre. Por ejemplo:

Inongo timbre heraldikorik ez zuten udalerriei (tinbre: eskutu gainean jarritako apaindura), kasket bat ezartzen zaie. Azpimarratu kasketa agerpenaren erabilera, bereziki kapare eta zaldunen armarrietan isladatzen zen. Hori dela eta, udal armarri batean agertzea zentzugabekeri hutsa da. Baliteke, oraingo Longidako armarriaren kasketa aurkezteko arrazoia izatea?

Longida ibarraren armarria hurrengo testuarekin agertzen da: “Trae de azur y un corazón de oro orlado del mismo metal. Por timbre un yelmo empenachado.”

Aquellos municipios, sin ningún tipo de timbre heráldico (ornamento puesto en la parte superior del escudo) se les implanta un yelmo. Señalar la presencia del yelmo, como uso exclusivo en la heráldica de caballeros o hidalgos, siendo incongruente su uso por parte de un municipio. ¿Puede ser que este sea el origen de la presentación del yelmo en el escudo actual de Longida?

El escudo del valle de Longida lo acompaña el siguiente texto: “Trae de azur y un corazón de oro orlado del mismo metal. Por timbre un yelmo empenachado.”

Ikus daitekeenez, bihotzari dagokio ikurraren erdiko presentzia. Halako forma deskribatzeko, panela izena erabiltzen ez dute. Panela, heraldika munduko itxura bat da. Bihotz formako hostoa hau, oso hedatua daukagu Eukal Herriko geografi heraldikoan. Bere irudikapenaren jatorria, makal hostoei egotzi zaie, oinaztar eta ganboatar guda baten ondorioz.

Panela adibidea:

Como se puede observar, se refiere a corazón la figura representada en el centro del emblema. No se refiere al mismo con el nombre de panela. Panela, se denomina a aquella figura heráldica que representa una hoja con forma de corazón, muy extendida en la geografía heráldica de Euskal Herria. Se suele atribuir su origen representativo a las hojas del álamo, a consecuencia de una batalla entre oñacinos y gamboinos.

Ejemplo de panela:

Bilduma honetan, Longidako armarria, itxura heraldiko honekin ez da agertzen. Gaur eguneko ezkutuan ez bezala.

– La Gran Enciclopedia de Navarra (1990)

Lan honetan, Longida ibarrari dagokion atalean, hurrengo armarria agertzen da, inolako deskribapenik erantsi gabe.

La imagen publicada del escudo de Longida en esta colección no se asemeja a esta figura heráldica, a diferencia del actual escudo.

– La Gran Enciclopedia de Navarra (1990)

En esta obra, el apartado respectivo al valle de Longida, es acompañado por el siguiente emblema, sin añadir ningún tipo de descripción al respecto.

Aurreko argitapenak jarraituz: ba al dago inolako zalantzarik, ibarraren irudikapen heraldikoaren barne, ikusitako armarri guztiak diseinu berekoak izanda? Tira, baietz.

3.- LONGIDAKO ARMARRIAREN JATORRIA

Esan bezala, ibarraren armarria XIX. mendearen erdialdean sortzen da. Aurkitutako lehen zigiluak, era oso lausoan, 1853 eta 1854. urtean dataturitako dokumentuetan agertzen dira. Hala ere, horrek ez gaitu eragozten bi zigilu ezberdin bereizten: alkatetzarena eta udalerriarena. Inongo bihotz-motako itxurarik atzeman gabe, beste elementu bat bazizik: eguzkia.

Siguiendo las publicaciones presentadas: ¿Existe alguna duda, en la representación heráldica del valle, al coincidir todas ellas en un mismo diseño? Pues va ser que sí.

3.- ORIGEN DEL ESCUDO DE LONGIDA

Como comentamos, el escudo del valle nace a mediados del siglo XIX. Los primeros sellos hallados, aparecen en documentos fechados entre 1853 y 1854, de manera muy desdibujada y borrosa. No obstante, ello no impide distinguir dos tipos de sellos: el de la alcaldía y el del ayuntamiento. Sin atisbar en ninguno de los cuños corazón alguno, sino otro elemento: el sol.

Longida ibarko alkatetzaren sigilua, 1854. urtean dataturiko dokumentu batean agertuta

Sello de la Alcaldía del valle de Longida, aparecido en un documento fechado en 1854

Longida ibarko udalaren sigilua, 1877. urtean dataturiko dokumentu batean agertuta

Sello del Ayuntamiento del valle de Longida, aparecido en un documento fechado en 1877

1876ko agiri batean agertutako zigilua, ondoko testuarekin batera zetorrena: “Observación: se ignora el origen de este sello y desde cuando viene usándose, sin que se sepa si ha estado en uso algún otro. Aos 28 de septiembre de 1876.”.

Sello aparecido en un documento fechado en 1876, acompañando el siguiente texto: “Observación: se ignora el origen de este sello y desde cuando viene usándose, sin que se sepa si ha estado en uso algún otro. Aos 28 de septiembre de 1876.”.

3.1.- EGUZKIA NAFARROAKO UDAL HERALDIKAN

Eguzkia, nafar udal heraldikaren barne nohizean behin ikusi ahal dezakegu. Batzuetan, tinbre heraldiko bezala, hurrengo kasuetan esate baterako: Ezkabarteko Udalan; Urraulgoitiko Alkatetzan eta Ukarreko Alkatetzan.

3.1.- EL SOL EN LA HERÁLDICA MUNICIPAL NAVARRA

No son muchos los casos donde podemos distinguir la presencia del sol dentro de la composición heráldica de un municipio. En algunas ocasiones, usado como timbre heráldico, siendo el caso: del ayuntamiento del valle de Ezkabarte, la alcaldía de Urraul Alto / Urraulgoiti y la alcaldía de Ukar.

Ezkabarte Udalaren zigilua (1876)
Sello del Valle de Ezkabarte de 1876
Urraulgoiteko Alkatetzaren zigilua (1876)
Sello de la Alcaldía de Urraul Alto / Urraulgoiti de 1876
Ukarreko Alkatetzaren zigilua (1876)
Sello de la Alcaldía de Ukar de 1876

Eguzkiaren imagina armarri baten barnean, soilik sigilu batean aurkitu dut: Galarreko Zendearen entseinaren barne. Longidako kasuan bezala, eguzkia zirkulu zentrokidez osatuta dago.

Solo he encontrado un municipio que emplea al astro rey como actor principal de su sello, tratándose del cuño de la Cendea de Galar. Representando el símbolo solar con círculos concéntricos, como en el caso del valle en Longida.

Galar Zendearen zigilua (1876)
Sello de la Cendea de Galar (1876)

3.2.- EGUZKIAREN ESANAHAIA BERTAKO HERALDIKAREN BARRUAN

XIX. mende hasieran, eguzkia ezaugarri heraldiko oso erabilia izan zen, liberal zein masoientzat ikur preziatua zelakoz. Haien idiosinkrasiaren barnean, egunsenti, hasiera edota aro berri bat irudikatzen zuelakoz. Garai honetan, Nafarroa giro tradizionalista sakon batean murgilduta zegoen eta horregaitik ideia figuratibo honen jatorria, aurreko arloetatik etortzea zalantzagarria da nahiko.

Ibarreko indiano batengatik jarria litzatekee. Jakinez, Hego Amerikako errepublika berrien garaian, eguzkia lehentasun imajina batean bihurtu zelakoz. Baina gaur egun, halako berri edo pertsonairik aurkitu ez dugu.

Edo besterik gabe, apaingarria izatea.

3.3.- LONGIDA IBARREKO EPAITEGIA

Udal epaitegien herealdikari buruzko tartetxo bat egingo dut. 1870eko Irailaren 25ean, Botere Judizialaren Antolamenduari buruzko behin behineko legea idatzi zen. Araudi hau, estatuko epaitegi guztietan ezartzen da. 10. artikulua horrela dio: “Art.10: El sello para autorizar los documentos judiciales será uniforme en toda la monarquía. Contendrá las armas de España, y en la orla el nombre del Juzgado ó Tribunal que lo expida.”

Horrela, 1870. urtetik aurrera, epaitegi guztiak estatuaren armarriarekin horniturik agertuko dira. Hala guztiz ere, txosten gutxi batzuk mantendu izan dira eta hauetan Longidako epaitegiak erabiltzen zuen lehen zigilua agertzen da. “Juicios Verbales” izenarekin artxibatutako dokumentazioaren barruan, honako impresioa aurkitu dugu:

3.2.- SIGNIFICADO DEL SOL DENTRO DE LA HERÁLDICA LOCAL

El sol se utilizó a principios del siglo XIX, al ser un símbolo apreciado por liberales y masones. Dentro de su idiosincrasia, encarna la idea de un nuevo amanecer, un nuevo comienzo, una nueva era. Aunque en una época donde Navarra era territorio totalmente tradicionalista, cuesta creer que esta sea la idea figurativa del mismo.

Cabe la posibilidad, que un indiano haya tomado dicha imagen tan representativa en la iconografía de las nuevas repúblicas sudamericanas y lo haya plasmado en el escudo de nuestro valle. Pero no hay constancia de ello.

O simple y llanamente, sea ornamental.

3.3.- JUZGADO DEL VALLE DE LONGIDA

Hago un pequeño inciso en lo que respecta a la heráldica de los juzgados de las entidades locales. El 25 de septiembre de 1870 se redacta la Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial. Esta normativa se aplica en todos los juzgados del estado. En su décimo artículo dicta lo siguiente: “Art.10: El sello para autorizar los documentos judiciales será uniforme en toda la monarquía. Contendrá las armas de España, y en la orla el nombre del Juzgado ó Tribunal que lo expida.”

De esta manera, todos los juzgados desde 1870 en adelante, estarán adornados con el escudo del estado. Sin embargo, se conservan algunos pocos informes donde se advierte el sello anteriormente utilizado. Dentro de la documentación archivada como “Juicios Verbales”, descubrimos la siguiente impresión:

1865/08/30 – Juicios verbales
30/08/1865 – Juicios verbales

3.4.- LONGIDAKO LEHEN HIRU ADMINISTRAZIO ZIGILUAK

1853 eta 1870eko urtemugan, Longidak hiru zigilu erabiltzen zituen: alkatetzarena, udalarena eta epaitegiarena. Guztietan eguzkia nahikoki nabarmentzen da. Armarriaren erdigunean kokatuz, baina desberditasun bitxi batzuekin:

 • Alkatetzaren armarrian, eguzkiaren erdigunea bi zirkulu zentrokidek osatutzen dute.
 • Udalarenan, eguzkiaren nukleoa lau zirkulu zentrokiden bidez.
 • Eta azkenik, epaitegiaren zigiluan, eguzkiaren erdigunea bi zirkulu zentrokidez sortua dago, baina honen muina ilunduta izanda. Gainera, epaitegiko armarriaren punta (koskopekoa), beste biekin konparatuta zorrotzagoa da.

3.4.- LOS PRIMEROS TRES SELLOS ADMINISTRATIVOS DE LONGIDA

Entre el período de 1853 y 1870 Longida presentaba tres sellos: el de la alcaldía, el del ayuntamiento y el del juzgado. Los tres destacan al sol, ubicándolo en una posición central, pero con ciertas diferencias:

 • El núcleo del sol de la alcaldía esta formado por dos círculos concéntricos.
 • El núcleo del sol del ayuntamiento por cuatro círculos concéntricos.
 • Y finalmente el del juzgado, está formado por dos círculos concéntricos, pero con el centro oscurecido. Además de tener la punta (la perilla) del emblema más acentuada.
Longidako Alkatetzaren zigilua (1870)
Sello Alcaldía de Longida (1870)
Longidako Udalaren zigilua (1889)
Sello Ayuntamiento de Longida (1889)
Longidako Epaitegiaren zigilua (1870)
Sello Juzgado de Longida (1870)

4.- BIHOTZA

Lehen 40 urteetan, bihotzik ez dugu topatu Longidako zigiluetan. 1895era jo beharko dugu, lehen aldiz ikusteko:

4.- EL CORAZÓN

En los primeros 40 años de existencia del cuño analizado, no aparece ninguna sola vez la imagen del corazón. Nos tenemos que remontar a 1895, figurando por primera vez de la siguiente manera:

1895. urtean dataturiko dokumentu batean agertutako zigilua

Sello de un documento fechado en 1895

Ikus daitekenez, armarriak hainbat aldaketa ditu:

 1. Zigiluaren itxura aurrekoa baino obalatuagoa da. Seguruenik testu gehiago erabiltzen dutelakoz.
 2. Eguzkiaren irudia, bihotz batengatik aldatzen da.
 3. Armarriaren tinbrea askoz gehio nabarmentzen da.
 4. Zigiluan jarritako lemak ezberdinak dira. Hasieran: “Ayuntamto del Valle de Lónguida” edo “Alcaldía del Valle de Lónguida” izanez eta gero “Alcaldía Constitucional del Valle de Lónguida”-n bihurtua.

Como se puede apreciar, el escudo sufre varias alteraciones:

 1. La forma del escudo es más ovalada que la anterior. Seguramente porque hay más texto.
 2. Sustitución de la figura solar por un corazón radiante.
 3. El timbre del escudo tiene una forma más acentuada que la anterior.
 4. El texto que acompaña en la circunferencia del sello es diferente. Anteriormente, apareciendo de la siguiente manera: “Ayuntamto del Valle de Lónguida” o “Alcaldía del Valle de Lónguida”. Siendo remplazado por: “Alcaldía Constitucional del Valle de Lónguida”.

XX. mendearen lehen hamarkadako dokumentu berean 3 zigiluak ageri dira

Ejemplo donde se aprecian ambos sellos dentro de un mismo documento fechado en la primera década del siglo XX

Urte honetatik aurrera, hiru zigiluak (aurreko bi lehenak, eguzkiarekin irudikatutakoak) eta berria (bihotza) aldi berean erabiltzen hasten dira. Prozedura hau, 1924an amaituko da. Urte honetatik aurrera, Longidako edozein dokumentutan ez dugu eguzkirik ikusiko.

1924. urtetik aurrera, ibarraren irudikapen heraldikoa ez du itxurazko aldaketarik izanen:

Desde este año en adelante, se abre un período donde son utilizados los tres cuños simultaneamente: los dos primeros (donde se aprecia el sol) y el nuevo (el corazón). Esto ocurrirá hasta 1924, última vez que el sol acompañará los documentos oficiales del valle.

A partir de esta fecha, la representación heráldica del valle no sufrirá alteraciones aparentes:

1895-1970 1970-1989 1989-2000 2001-

Nahiz eta 1970-1989. urteko diseinuan, bihotza inguratzen duen lerro horizontal bat agertu. Dirudienez, aurreko xehetasuna, organo sakratuarekin batera agertzen den arantza-koroa dugu.

Aunque si podemos distinguir en el diseño de 1970-1989, una línea horizontal que rodea el corazón. Representando la corona de espinas que acompaña al sagrado órgano.

ARANTZA-KOROA: Apaltasuna eta umiltasunaren adibidea deritzo. Guregatik jasan ahal izan zuena gogorarazten digu.

LA CORONA DE ESPINAS: Es ejemplo de mansedumbre y humildad, hasta el extremo. Nos recuerda lo que fue capaz de soportar por nosotros.

SUA: Berak gure bihotza sutan jartzeko desira gogorarazten digu, eta hura desio sutsuz betiko maita eta zerbitzeko gura.

EL FUEGO: Nos recuerda que Él anhela hacer arder nuestro corazón para seguir el deseo ardiente de amarlo y servirlo siempre.

BIHOTZA: Ulermenaren eta borondatearen egoitzatzat hartzen da, eta irudian bere maitasun agortezinaren irudikapena ageri da.

EL CORAZÓN: Se considera sede del entendimiento y de la voluntad, y en la imagen es una representación de Su amor infinito.

Azkenean, 1991. urtean, bihotza panela batean bihurtuko da.

4.- ONDORIOA

Gaur egun Longidako armarria, osagai hauetaz konposatuta dago:

 • Kasu batzuetan, bihotz bat.
 • Bestela panela bat. Gaurkotasunean, ibar agiri ofizialetako idazpuruetan daukagu.
 • Eta azkenik, kasketa.

Oraingo armarria, ez dugu ospetsutzat hartzen honen konplexutasuna dela eta. Soilik, bi irudik osatzen dute: bihotza edo panela eta kasketa. Haranaren jatorrizko armarriaren barruan ez diren elementuak, eguzkia ez bezala eta inolako apaingarri adeitsu batengatik lagunduta.

XIX. mende erdialdean sortu zen (1853) eta mende beraren amaieran (1895) bere eszena heraldikoaren elementu nagusia aldatu egin zen: eguzkia. Haren ordez, bihotz flamigero eta disdiratsu bat ezarriz eta gaur egun arte panela modura iritsi dena.

Eguzkia eta bihotzaren arrazoi adierazgarria udal intsigniaren barne ezezaguna dut. Ordezkapen honen arrazoia baita ere. XIX. mendearen azken hamarkadaren erdialdean, ez da aldaketa hori sortzeko moduko ezer gertatzen.

Horrela amaitzen dut, lantxo labur hau, hain elementu sakratuaren jatorri ezezaguna aurkeztuz eta honek eragindako hitzala argituz.

Finalmente en 1991, el corazón se transforma en una panela.

4.- CONCLUSIÓN

Actualmente, el escudo del valle de Longida está presidido por:

 • Un corazón, en algunos casos.
 • Por una panela: presente en el escudo que se muestra dentro del encabezado de los documentos oficiales del valle.
 • Y finalmente, un yelmo.

El vigente escudo, no lo destacaríamos por su complejidad o sobrecarga de imágenes. Únicamente, lo constituyen dos figuras: un corazón o panela y un yelmo. Elementos inexistentes dentro del escudo original del valle, compuesto por un único sol, liberado de cualquier elemento caballeresco.

Creado a mediados del siglo XIX (1853) y alterado a finales de misma centuria (1895), siendo elemento central de la escena heráldica: el sol. Sustituido por un corazón flamígero y reluciente, llegando hasta nuestros días en forma de panela.

Desconozco la razón representativa tanto del astro solar como del corazón dentro de la insignia municipal. Al igual que la causa por la que se realizó esta sustitución. A mediados de la última década del XIX, no ocurre nada medianamente susceptible para crear dicha alteración.

De esta manera, concluyo este breve ensayo, sobre el origen desconocido de tan sagrada y luminosa insignia e intentando alumbrar lo ensombrecido por la misma.

Longidako Udalaren lehen zigiluaren erreprodukzioa, Alfredo Leónek egina

Reproducción del antiguo sello del Ayuntamiento de Longida, realizado por Alfredo León

Longidako Udalaren zigilu zaharraren erreprodukzioa, oraingo kolorazioarekin irudikatua, Alfredo Leónek landua

Reproducción del antiguo sello del Ayuntamiento de Longida, representado con la coloración acutal, elaborado por Alfredo León